The lived experiences of teachers in a particular multilingual context

Temanie, Leon F. (2004-12)

Thesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2004.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This study is set at a school where the population of a formerly Afrikaans medium school has radically changed as a result of new education policies in South Africa. An immediate consequence is that English is now used as a parallel LoLT. This research sets out to recount and interpret the lived experience of five teachers in responding to the challenges of teaching in a multilingual classroom. First selected literature on multilingualism and multiculturalism, both pre-set and inset teacher preparation for such contexts, and language policy in education in South Africa are reviewed. The case study uses structured interviews and classroom observation to generate data. A broadly narrative mode is used in exploring and analysing the data. The experiences of the five teachers varied greatly. Important factors in colouring their experience are the degree of facility (or otherwise) in using languages other than their mother tongue to mediate learning, their beliefs on teaching, and their openness or bias towards particular cultural groups. All of them felt that they would have benefited from specific training or development in teaching in a multilingual/multicultural environment. In the final chapter the argument is presented that teachers need support to develop and enhance their teaching strategies. Ideally pre-service teacher education courses should reflect the demographics of South Africa. At the very least all pre-service courses should include a module on multilingualism and offer the knowledge and skills necessary for successful teaching in the new South Africa. In-service courses should also create opportunities for teachers to develop dynamic ways of meeting the challenges they face in the multilingual classroom.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Vir hierdie studie is ‘n voormalige Afrikaansmediumskool gebruik waarvan die skoolbevolking radikaal verander het as gevolg van die nuwe onderwysbeleid in Suid-Afrika. ‘n Onmiddellike gevolg was dat Engels nou as ‘n parallelle taal vir onderrig en leer gebruik word. Die navorsing handel oor en interpreteer die werklike ervarings van vyf onderwysers in reaksie op die uitdagings om in ‘n multitalige klas onderwys te gee. Eerstens word geselekteerde literatuur oor multitaligheid en multikuturaliteit, die voorbereiding van sowel voordiens- as indiensopleiding van onderwysers vir sodanige kontekste en taalbeleid in die onderwys in Suid-Afrika bespreek. Vir die gevallestudie is gestruktureerde onderhoude en klaskamerwaarneming gebruik om data te genereer. ‘n Breë narratiewe modus is gebruik on die data te ondersoek en ontleed. Die ondervindings van die vyf onderwysers het baie verskil. Belangrike faktore wat ‘n invloed gehad het op hulle ervarings is die mate van bekwaamheid ten opsigte van hulle gebruik van tale wat nie hulle moedertaal is nie om leer te medieer, hulle seining oor die onderwys, en hulle openhartigheid of vooroordeel teenoor bepaalde kulturele groepe. Almal het gevoel dat hulle sou gebaat het by spesifieke opleiding of ontwikkeling ten opsigte van onderrig in ‘n multitalige of multikulturele omgewing. In die laaste hoofstuk word dit gestel dat onderwysers ondersteuning benodig om hulle onderrigstrategieë te ontwikkel en te versterk. Ideaalgesproke behoort onderwyseropleidingsprogramme die demografie van Suid-Afrika te reflekteer. Alle onderwyseropleidingsprogramme behoort ten minste ‘n module oor multitaligheid in te sluit en die kennis en vaardighede aan te bied wat benodig word om ‘n suksesvolle onderwyser in die nuwe Suid-Afrika te wees. Indiensopleiding behoort ook geleenthede te skep vir onderwysers om dinamiese werkswyses te ontwikkel om die uitdagings wat hulle in die multitalige klas gaan teëkom te hanteer.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/16504
This item appears in the following collections: