Celebrating cultural diversity : implementing an integrated approach to arts and culture in the intermediate phase of curriculum 2005

Malan, Sandra Ruth (2004-04)

Thesis (M.Mus)--University of Stellenbosch, 2004.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Since its inception, educators across the board in South Africa have struggled to implement the new curriculum. Initial problems with terminology and availability of learning materials have been addressed, but still the resistance to Outcomes Based Education (0BE) and Curriculum 2005 (C2005) continues. Some of the reasons for the resistance point to feelings of disempowerment experienced by generalist and specialist educators who now have to teach the new Learning Area Arts and Culture. This has been attributed to, amongst others, a lack of training, resulting in feelings of inadequacy, inappropriate training for large multicultural classes and the lack of teaching resources. Another reason for the resistance has been described as a resistance to change. Many educators have found it difficult to make the paradigm shift from the previous educational system to OBE and C2005. The aim of the study is to research and explore ways of empowering educators to teach Arts and Culture. The new educational system is geared to redressing the imbalances of the past and giving more expression to the diversity of cultures represented in South African schools. Whereas the previous system was founded on exclusively Eurocentric ideology, principles and values, the new system aims at a more inclusive Afrocentric approach. However, criticisms leveled at C2005 have suggested that it is still basically Western in terms of values, terminology and methodology. This study is therefore aimed at investigating a culturally diverse music/arts curriculum, which draws on the wealth of resources, methods and modes readily accessible in South Africa. A comprehensive literature review guides the study towards a greater understanding of how cultural identities are formed out of a need to belong and how important recognition is to individuals and groups, particularly in terms of their diverse cultural expressions. Music and the arts are understood as being vitally important channels for expression of this diversity. Yet, true to the Afrocentric principle of holism, unity is found in diversity. As much common ground exists between an integrated approach and an Afrocentric approach to music/arts education, these principles are explored to determine whether they can be adapted for use in contemporary South African classrooms. An integrated project mode, which provides a balance between the specific knowledge contexts of the various Learning Areas and collaborative learning aimed at developing the natural links between learning areas to create a vibrant whole, is suggested. The researcher conducted an integrated project at her school with the common theme of "District Six" linking four Learning Areas and their components. Participatory action research using qualitative methods such as questionnaires were used to determine the feasibility of an integrated project mode of learning as a means of empowering educators to teach Arts and Culture. Subsequently recommendations were made regarding implementation.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Sedert die instelling van die nuwe kurrikulum in Suid-Afrika het opvoeders gesukkel om dit te implementeer. Die aanvanklike probleme met terminologie en die gebrek aan geskikte bronne is aangespreek, maar die weerstand het nie verminder nie. Van die redes hiervoor verwys na gevoelens van ontmagtiging onder algemene en gespesialiseerde opvoeders wat die nuwe leergebied van Kuns en Kultuur moes aanbied. Die weerstand word toegeskryf aan, onder andere, gevoelens van ontoereikendheid, onvanpaste opleiding om met groot multi-kulturele klasse te werk en 'n gebrek aan onderrigbronne. 'n Ander rede is beskryf as teëstand teen verandering. Baie opvoeders het dit moeilik gevind om die paradigma-skuif te maak vanaf die vorige stelsel na Uitkoms Gebaseerde Onderwys (UG0) en Kurrikulum 2005 (K2005). Die doel van die studie is dus om navorsing te doen en ondersoek in te stel na maniere waarop opvoeders bemagtig kan word om Kuns en Kultuur aan te bied. Die nuwe opvoedingstelsel is gefokus op regstelling van die onewewigtighede van die verlede en op 'n groter uitdrukking van die kulturele diversiteit wat in Suid-Afrikaanse skole verteenwoordig is. Terwyl die vorige stelsel gebaseer was op 'n Eurosentriese ideologie, beginsels en waardes, is die nuwe gefokus op 'n Afrosentriese benadering. Tog is daar kritiek teen Kurrikulum 2005 juis omdat dit nog altyd gebaseer is op Westerse waardes, terminologie en metodes. Die studie gaan dus oor 'n kurrikulum vir musiek en die kunste wat inspirasie put uit die rykdom van Suid-Afrikaanse bronne, metodes en modusse. 'n Omvattende literatuur oorsig voer die studie tot die begrip dat kulturele identiteit gevorm word uit 'n behoefte om te behoort en deel te wees, hoe belangrik erkenning van individue en groepe is, veral om hul diverse kulturele identiteit uit te druk. Eie aan die Afrosenstriese beginsel van holisme kan eenheid binne diversiteit gevind word. Omdat daar baie gemeenskaplikheid bestaan tussen 'n geïntegreerde en 'n Afrosentriese benadering tot musiek/kuns opvoeding, word die beginsels verken om te bepaal of dit aangepas kon word vir gebruik in hedendaagse Suid- Afrikaanse klaskamers. 'n Geïntegreerde projek-modus word voorgestel, wat 'n balans skep tussen die spesifieke kontekste van kennis in verskeie Leerareas en koöperatiewe leer wat daarop gemik is om die natuurlike skakels tussen die verskillende Leerareas te ontwikkel sodat 'n groter geheel geskep word. Die navorser het by haar skool 'n geïntegreerde projek oor Distrik Ses geloods wat vier leergebiede, insluitend hul komponente, ingetrek het. Deelnemende aksie-navorsing soos vraelyste is gebruik om die uitvoerbaarheid van die geïntegreerde projek-metode te bepaal as 'n metode om opvoeders te bemagtig om Kuns en Kultuur by skole aan te bied. Dit sluit af met voorstelle wat gemaak is in verband met die implementering van die nuwe Kurrikulum.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/16384
This item appears in the following collections: