Company valuation and environmental value

Morys, Thomas (2008-12)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2008.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The natural environment has gained intensified importance in recent years (Stern, 2007) as the depletion of free natural resources and creation of non-intentional by-products speeds up. Especially air quality-related issues such as carbon dioxide emissions caused by non-intentional by-products from fuel combustion intensify the pressure on nature and thereby on human beings. Global commitments to greenhouse reduction by different nations, manifested in the Kyoto Protocol, increase the pressure on the economic environment as they force nations and in particular companies to reduce their greenhouse gas emissions to the agreed levels. This means that companies unable to meet the emission targets are forced to acquire additional emission rights. This has an impact on the value of a company. The lower the emissions, the more emission rights can be sold on the carbon markets. Furthermore, the less natural environmental risk a company is exposed to, the higher its value. In general, the risk reductions result from creating benefits for the natural environment. This research project shows how the natural environment impacts on the value of a company. It considers the green value, described as the overall tradable benefit from the reduction of non-intentional by-products, of a small liquid-petroleum-gas (LPG)-converting company. It is assumed that emission benefits created through the reduction of relevant marketable byproducts will lead to emission credit notes, equal to emission rights, offered to companies at the carbon spot market. This enables the companies participating on the carbon market to buy additional emission rights. This non-empirical report focuses on a study of the theory. Topics such as the global natural environment, awareness of natural environment and willingness to pay for higher quality of the natural environment, traditional valuation, and environmental accounting give an understanding of the subject. In addition, personnel communication was used to discuss relevant market expectations and prospects. The outcome is a valuation approach to determine the potential value of companies. The intention is to show that the value goes beyond a purely financial approach. From the valuation procedure performed one can easily see that the value of a company is strongly influenced by the green value component derived from valued environmental benefits.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die natuurlike omgewing het in die afgelope paar jaar toenemend belangrik geword (Stem, 2007) namate die uitputting van gratis natuurlike hulpbronne en die skep van toevallige neweprodukte toeneem. Veral kwessies wat met die gehalte van lug verband hou, soos koolsuurgasvrystellings wat deur toevallige neweprodukte van brandstofverbranding veroorsaak word, verhoog die druk op die natuur en dus ook op die mens. 'n Wereldwye verbintenis tot die vermindering van die kweekhuis-effek deur verskillende lande, wat in die Kyoto Protokol inslag vind, verhoog die druk op die ekonomiese omgewing, aangesien dit lande, en spesifiek maatskappye, dwing om hulle kweekhuis-gasvrystellings tot by die ooreengekome vlakke te verminder. Dit beteken dat maatskappye wat nie die vrystellingsteikens kan haal nie, gedwing word om bykomende vrystellingsregte te bekom. Dit het 'n impak op die waarde van 'n maatskappy. Hoe laer die vrystellings, hoe meer vrystellingsregte kan op die koolstofmarkte verkoop word. 'n Maatskappy se waarde verhoog indien die risiko rakende die natuurlike omgewing verlaag word. Oor die algemeen is hierdie risikoverminderings die resultaat van die skep van voordele vir die natuurlike omgewing. Hierdie navorsingsprojek toon aan wat die natuurlike omgewing se impak op die waarde van 'n maatskappy is. Dit ondersoek die groen waarde, wat beskryf word as die algehele verhandelbare voordeel uit die vermindering van toevallige neweprodukte, van 'n klein vloeibarepetroleumgas-maatskappy. Die aanname word gemaak dat vrystellingvoordele wat geskep word deur die vermindering van toepaslike verkoopbare neweprodukte daartoe sal lei dat vrystellingskredietnotas, wat gelykstaande aan vrystellingsregte is, aan maatskappye by die koolstoflokomark aangebied sal word. Dit stel die maatskappye wat op die koolstofmark handel dryf in staat om bykomende vrystellingsregte te koop. Hierdie nie-empiriese verslag fokus op 'n studie van die teorie. Onderwerpe soos die globale natuurlike omgewing, bewustheid van die natuurlike omgewing en 'n gewilligheid om te betaal vir 'n natuurlike omgewing van 'n hoer gehalte, en omgewingsrekeningkunde dra by tot 'n beter begrip van die onderwerp. Verder is persoonlike kommunikasie gebruik om toepaslike markverwagtinge en -vooruitsigte te bespreek. Die uitkoms is 'n waardasiebenadering om die potensiele waarde van maatskappye te bepaal. Die doel is om aan te toon dat die waarde verder as 'n suiwer finansie1e benadering strek. Uit die waardasieprosedure wat uitgevoer is, kan maklik gesien word dat die waarde van 'n maatskappy sterk beinvloed word deur die groenwaarde-komponent wat deur gewaardeerde omgewingsvoordele bepaal word.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/15046
This item appears in the following collections: