Now showing items 483-502 of 505

  Title
  Value and belief systems in outcomes based education in a diverse school environment [1]
  The value of graduated compression socks as a post-exercise recovery modality in long distance runners [1]
  Veerkragtigheid (resilience) by graad 12-presteerders van ’n histories-benadeelde gemeenskap [1]
  Veerkragtigheidsmeganismes wat onderwys ondersteun [1]
  Die verband tussen adolessente se persepsies van gesinsfunksionering en hulle identiteitsontwikkeling [1]
  Die verband tussen identiteitsontwikkeling en persoonlikheidstipevoorkeure by adolessente in die Wes-Kaap [1]
  Verhoging van laerskoolleerlinge se vlak van bewustheid van die distributiewe eienskap in rekenkunde [1]
  Die verwerkliking van die neoliberale diskoerse in die leierskappraktyke van plattelandse skoolhoofde [1]
  Die vestiging van 'n leerkultuur in 'n kinderhuisskool [1]
  Visual-motor response times in athletes and non-athletes [1]
  The voice of the teacher in the context of religious freedom: a KwaZulu-Natal case study [1]
  Volksdans as komponent van die liggaamlike opvoedingprogram binne 'n multikulturele Suid-Afrikaanse gemeenskap [1]
  Die voorbereiding van onderwysers vir uitkomsgebaseerde onderwys binne die leerarea sosiale wetenskappe [1]
  Die voorkoms en oorsaaklike faktore van selfmoord by adolessente, met besondere verwysing na die eietydse Suid-Afrikaanse Blanke sekondere skooladolessent : 'n opvoedkundig-sielkundige verkenningstudie [1]
  Die voorkoms van depressiesimptome by graad 10-leerders [1]
  Vyfjarige dogter se gebruik van kunsmedia in terapie : 'n refleksie [1]
  Wat is die invloed van skoolkultuur op die rol-identifisering van onderwysers by 'n primere skool in die Wes-Kaap? [1]
  Die wenslikheid van 'n gedifferensieerde wiskundesillabus vir onderwyserskolleges in Kaapland [1]
  Xhosa-speaking learners reading comprehension in English first additional language : a reading intervention at a township high school [1]
  Youth culture and discipline at a school in the Western Cape [1]