Now showing items 475-494 of 505

  Title
  Uitkomsgebaseerde onderwys vir leerders met verstandelik erg-gestremdheid [1]
  Understanding epilepsy within historically black schools in the Western Cape [1]
  Understanding primary school teachers' knowledge and attitudes around HIV and AIDS [1]
  Understanding the experiences of educationally disadvantaged students at Stellenbosch University [1]
  The use of computerised games analysis to identify critical indicators of success in elite level netball [1]
  The use of practical activities to address grade 11 learners' conceptual difficulties in electricity and magnetism [1]
  The use of sandtray with teachers within the context of school development: a case study [1]
  Using simulation for achieving competency in the practical procedures of a Critical care nursing programme [1]
  Value and belief systems in outcomes based education in a diverse school environment [1]
  The value of graduated compression socks as a post-exercise recovery modality in long distance runners [1]
  Veerkragtigheid (resilience) by graad 12-presteerders van ’n histories-benadeelde gemeenskap [1]
  Veerkragtigheidsmeganismes wat onderwys ondersteun [1]
  Die verband tussen adolessente se persepsies van gesinsfunksionering en hulle identiteitsontwikkeling [1]
  Die verband tussen identiteitsontwikkeling en persoonlikheidstipevoorkeure by adolessente in die Wes-Kaap [1]
  Verhoging van laerskoolleerlinge se vlak van bewustheid van die distributiewe eienskap in rekenkunde [1]
  Die verwerkliking van die neoliberale diskoerse in die leierskappraktyke van plattelandse skoolhoofde [1]
  Die vestiging van 'n leerkultuur in 'n kinderhuisskool [1]
  Visual-motor response times in athletes and non-athletes [1]
  The voice of the teacher in the context of religious freedom: a KwaZulu-Natal case study [1]
  Volksdans as komponent van die liggaamlike opvoedingprogram binne 'n multikulturele Suid-Afrikaanse gemeenskap [1]