Now showing items 2291-2310 of 2518

  Title
  Ucwaningo lwesimantikhi yelekhizikhoni yesenzo u-phuma esizulwini [1]
  Uhlalutyo lwamanqaku kalindixesha wesiXhosa ngobhalo ngokudlulileyo nangobhalo olunika ingcaciso ngokubhekisele kuhlobo lwe-genre [1]
  Uhlalutyo lwee-akhawunti zopolitiko emzantsi Afrika [1]
  Uhlalutyo lwemibongo echongiweyo engabasetyhini [1]
  Uhlalutyo lwesemantiki yelekhisikoni yesenzi sentshukumo u-hamba kwisiXhosa [1]
  Die uitbeelding van kreatiwiteit in die werk van J. M. Coetzee [1]
  Die uitdaging van biografie-skrywing : 'n lewe van Betty Pack [1]
  Uitgebreide rol van onderwysers in die aanspreek van die behoeftes van kinders wat weerloos gelaat is in die konteks van MIV/VIGS [1]
  Die uitvoer van 'n gemeenskapsassessering : 'n praktiese gemeenskapshandleiding [1]
  Ukucwaningwa kwama-atikili esiZulu ngemibiko yezindaba ezibuhlungu ezisemaphephandabeni [1]
  Ukunika ingxelo kwimeko yamava obomi esixhoseni [1]
  Umbumbulu, Ndebele, Ntsweng [3]
  Umgumele, Tsonga [3]
  Umsaumngune, Zulu [2]
  (Un)(sub)conscious manipulation: Antjie Krog’s translation of Nelson Mandela’s ‘Long walk to freedom’ [1]
  UN, AU and SADC approaches to unconstitutional changes of government : the case of Madagascar [1]
  Unavowable communities : mapping representational excess in South African literary culture, 2001-2011 [1]
  Uncovering the apocalypse : narratives of collapse and transformation in the 21st century Fin de Siècle [1]
  Understanding film and video as tools for change : applying participatory video and video advocacy in South Africa [1]
  Understanding health care workers’ anxieties in a diversifying world [1]