Creating a savings culture for the black middle class in South Africa : policy guidelines and lessons from China and India

Cronje, Mark (2009-12)

Thesis (MBA (Business Management))--University of Stellenbosch, 2009.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: High levels of gross national savings reduce a country’s reliance and exposure to the vagaries of the global capital market. On an individual level, delaying consumption and providing for future needs and prosperity is a necessary condition to improve or maintain the quality of life. India and China’s gross national savings and, in particular, their household savings rates are higher than those of South Africa. Within the context of sustaining the global competitiveness of these developing countries - each with a burgeoning middle class – there is a need to ensure that policy formulation recognises the consumption and savings needs of this segment of the population. With a view to understanding the reasons why the household savings rates of China and India are so high in comparison to South Africa, this report investigates whether (and to what extent) South African policy makers can learn from China and India in the design of its policy framework to reduce consumption and create a savings culture. This research project is a comparative analysis of the determinants of household savings behaviour in China, India and South Africa, with specific reference to the consumer behaviour of the middle class consumer in each country. The comparative analysis draws on secondary sources such as journal articles, books, completed research and the Internet. While India and China have high household savings rates, this is not as a function of policy reforms that were introduced to encourage saving. Rather, an absence of sufficient financial sector development and a weak social safety net, coupled with a collective household culture and attitude that values saving ahead of consumption, that has resulted in households in India and China, and in particular middle income households, saving to ensure adequate provision is made. In South Africa, the impacts of financial liberalisation and a flawed social security system have resulted in a failure to provide broad based income protection. Increased consumer access to financial services coupled with a coherent social security structure and continued government investment are critical threads that must pervade the reform agenda in South Africa.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hoë bruto nasionale spaarvlakke verminder ’n land se afhanklikheid van en blootstelling aan die wisselvalligheid van die internasionale kapitaalmark. Op ’n individuele vlak is die uitstel van verbruiksbesteding en voorsiening vir toekomstige behoeftes en voorspoed ’n voorvereiste vir die verbetering of handhawing van lewenspeil. Indië en China se bruto nasionale spaarvlakke, en in die besonder hul huishoudelike spaarkoerse, is hoër as dié van Suid-Afrika. Binne die konteks van die volhoubare wêreldwye mededingendheid van hierdie ontwikkelende lande – elk met ’n ontluikende middelklas – is daar ’n behoefte om te verseker dat beleidsformulering die verbruiks- en spaarbehoeftes van hierdie segment van die bevolking erken. Om te probeer verstaan waarom die huishoudelike spaarkoerse in China en Indië so hoog is in vergelyking met Suid-Afrika, ondersoek hierdie verslag of (in en watter mate) Suid-Afrikaanse beleidvormers by China en Indië kan gaan kers opsteek ten opsigte van die ontwerp van sy beleidsraamwerk om verbruik te verminder en ’n spaarkultuur te skep. Hierdie navorsingsprojek is ’n vergelykende ontleding van die bepalende faktore van huishoudelike spaargedrag in China, Indië en Suid-Afrika, met spesifieke verwysing na die verbruikersgedrag van die middelklas verbruiker in elke land. Die vergelykende ontleding gebruik sekondêre bronne soos joernaalartikels, boeke, voltooide navorsing en die internet. Hoewel Indië en China hoë huishoudelike spaarkoerse het, is dit nie ’n regstreekse uitvloeisel van beleidshervormings wat ingestel is om spaar aan te moedig nie. Dit is eerder ’n gebrek aan voldoende finansiële sektorontwikkeling en ’n swak maatskaplike veiligheidsnet, tesame met ’n kollektiewe huishoudelike kultuur en ingesteldheid wat groter waarde aan spaar heg as aan verbruik, wat daartoe gelei het dat huishoudings in Indië en China, en veral middelklas huishoudings, spaar om genoegsame voorsiening te verseker. In Suid- Afrika het die impak van finansiële bevryding en ’n gebrekkige maatskaplike welsynstelsel gelei tot ’n onvermoë om breedgebaseerde inkomstebeskerming te verskaf. Groter verbruikerstoegang tot finansiële dienste, tesame met ’n samehangende maatskaplike welsynstruktuur en volgehoue staatsinvestering, is kritieke temas wat die hervormingsagenda in Suid-Afrika moet deurvleg.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/1025
This item appears in the following collections: