A critical review of the contribution of progressive elaboration on project effectiveness

Fourie, Emile (2010-03)

Thesis (MBA (Business Management))--University of Stellenbosch, 2010.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This study was conducted to investigate the contribution of progressive elaboration on the effectiveness of conducting projects. Effectiveness relates to project success in contrast to efficiency which relates to project management success. This study attempts to determine what the contribution of progressive elaboration of project detail is on the success of conducting projects, by examining three different aspects of project management. First, a historical background study was done of project management, highlighting the origin, paradigms and trends within project management. The underlying finding here is that in spite of the fact that it originated from a hard rules based environment, probably with memes delaying it from progress, project management is changing into a theoretically based hard and soft science, offering exciting opportunities. This was followed by a look into current best practice by means of the Project Management Institute’s (PMI’s) Project Management Body of Knowledge Guide (PMBOK Guide). Each of their nine project management knowledge areas was explored to determine the applicability of applying progressive elaboration within that area. Both scope management and risk management presented excellent opportunities for applying progressive elaboration while cost, quality, human resource and procurement management posed to be problematic. The third comparison area shows that a theoretical foundation exists, and that the theory underwrites progressive elaboration. Progressive elaboration has the potential of improving the effectiveness of projects, and of ensuring greater project success. The practical implementation is not well presented in literature and further research in this area is proposed.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die doelwit van hierdie studie is om te bepaal watter invloed of bydrae progressiewe uitbreiding in projekbestuur het op die effektiwiteit van die uitvoering daarvan. Effektiwiteit hou verband met die sukses van 'n projek, in teenstelling met doelmatigheid wat verband hou met die sukses van die projekbestuur proses. Hierdie studie poog om te bepaal wat die bydrae van die progressiewe uitbouing van projek detail op die sukses van projekte is. Die vraag word beantwoord deur na drie verskillende aspekte van projekbestuur te kyk. Eerstens is ' historiese agtergrondstudie gedoen wat poog om die oorsprong, sekere paradigmas en tendense in projekbestuur te ondersoek. Die slotsom hiervan is dat alhoewel projekbestuur sy oorsprong het in harde, reëlsgebaseerde omgewing, met oorgedraagde gebruike wat verandering strem, dit tog besig is om te migreer na 'n teoreties gefundeerde hard en sag gekombineerde wetenskap wat opwindende geleenthede bied. Vervolgens is gekyk na 'n hedendaagse beste praktyk model soos gevind in die “Project Management Institute (PMI)” se “Project Management Body of Knowledge Guide(PMBOK Guide)”. Elk van die nege projekbestuurkennisareas is ondersoek om te bepaal wat die toepaslikheid van implementering van progressiewe uitbreiding in die spesifieke kennisarea is. Beide werkomvang-bestuur en risikobestuur het uitstekende geleenthede gebied vir die toepassing van progressiewe uitbreiding, terwyl koste, kwaliteit, menslike hulpbron en kontrak-bestuur uitdagings voorgehou het. In die laaste van die vergelykings areas is daar getoon dat 'n teoretiese basis vir projekbestuur bestaan en dat die teorie progressiewe uitbouing onderskryf. Progressiewe uitbreiding beloof om die effektiwiteit van die uitvoering van projekte te verbeter en sodoende die kanse op sukses van projekte te verbeter. Praktiese implementering word nie volledig in die literatuur beskryf nie en verdere navorsing in die verband word aanbeveel.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/1021
This item appears in the following collections: